Connect with us

Regulamin

Warunki korzystania z portalu Koło-Online.pl

I.Korzystanie z portalu społecznościowego Koło-Online.pl, z którego użytkownik uzyskał dostęp do niniejszych Warunków użytkowania podlega niniejszym Warunkom użytkowania i oznacza jego akceptację przez Użytkownika.

Portal Koło-Online.pl zastrzega sobie prawo, od czasu do czasu, bez zawiadomienia lub powiadomienia, aby zmienić niniejszą umowę. Kontunuacja korzystania z portalu Koło-Online.pl stanowi przyjęcie przez Użytkownika takich zmian. Najbardziej aktualna wersja niniejszej umowy, która zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje znajduję się na każdej stronie Koło-Online.pl w stopce na dole strony pod nazwą “Regulamin”

Jeśli uzyskujesz dostęp do tej witryny spoza Polski, robisz to z własnej inicjatywy i odpowiadasz za przestrzeganie lokalnych przepisów.

II.Dostęp do portalu

Wymagamy od naszych użytkowników:

 • tworzenia tylko jednego konta (własnego) i używania osi czasu do własnych celów;
 • nieudostępniania hasła, nieumożliwiania innym korzystania z własnego konta na portalu;
 • Użytkownik powinien mieć ukończone 13 lat

III. Koło-Online.pl zastrzega sobie wszystkie prawa dotyczące między innymi:

 • dodawania, usuwania lub modyfikowania jakiejkolwiek treści;
 • blokowania uciążliwych użytkowników;
 • zaprzestanie jakiegokolwiek z naszych kanałów społecznościowych w dowolnym czasie
 • Tymczasowe blokowanie profilu Użytkownika
 • Trwałe usuwanie profilu Użytkownika z portalu

Ograniczenia dotyczące treści i korzystanie z portalu Koło-Online.pl

Portal Koło-Online.pl może, według własnego uznania, usunąć nieodpowiedzialne treści lub treści, które w inny sposób są niezgodne z przeznaczeniem kanałów mediów społecznościowych Koło-Online.pl; mianowicie rozpowszechnianie i udostępnianie tematów o nieodpowiedniej treści. W stosownym zakresie portal Koło-Online.pl zastrzega sobie prawo do wykonania czynności z punktu III regulaminu wobec Użytkownika, który nie przestrzega niniejszych Warunków użytkowania. Przykłady zachowania o znamionach nadużycia, nie są ograniczone do następujących:

 • Zniesławiające, złośliwe, nieprzyzwoite, zastraszające, dyskryminujące, nękające lub zastraszające komentarze lub propaganda nienawiści;
 • Wzywa do wszelkiego rodzaju przemocy;
 • Działalność, która narusza jakiekolwiek prawo lub regulację;
 • Spam skierowany na którąkolwiek z osób korzystających z portalu, w tym dowolną formę automatycznie generowanych treści lub wielokrotne publikowanie tej samej treści;
 • Treści zawierające porady medyczne, które mogą być niezamówione i / lub niezweryfikowane;
 • Jakiekolwiek potencjalne naruszenie praw własności intelektualnej, w tym między innymi nazw marek, nazw handlowych, logo, praw autorskich lub tajemnic handlowych jakiejkolwiek osoby, firmy lub miejsca;
 • Inne treści uznawane za nietypowe lub zakłócające cele portalu, jego obserwatorów oraz poczucie wspólnoty i akceptacji;
 • Treści publikowane przez fałszywych lub anonimowych użytkowników.
 • Nie wolno przesyłać, udostępniać ani wyświetlać w naszych serwisach żadnych treści wideo zawierających reklamy stron trzecich, takie jak reklamy w trybie „pre-roll” lub sponsorowane treści graficzne, bez naszej uprzedniej zgody
 • Niewłaściwe użycie nazw użytkowników w tym między innymi niedozwolone jest kupowanie lub sprzedawanie nazw użytkowników Koło-Online.pl, niedozwolony jest również Squatting nazw w tym między innymi bierzemy pod uwagę liczba założonych kont, zakładanie kont w celu uniemożliwiania innym osobom użycia nazw tych kont, zakładanie kont w celu ich sprzedania lub używanie źródeł treści publikowanych przez inne osoby do aktualizowania i prowadzenia kont pod nazwą kojarzoną z tymi osobami.
 • Nie akceptujemy zachowań, które stanowią przykład nadużycia, w tym nękania, zastraszania lub grożenia.
 • Niedozwolone jest kierowanie pod adresem osoby lub grupy osób gróźb zastosowania przemocy ani życzenie im poważnych obrażeń ciała, śmierci lub choroby. Dotyczy to m.in. gróźb atakami terrorystycznymi i promowania terroryzmu. Niedozwolone jest też wiązanie się z organizacjami, które w swoich wypowiedziach lub poprzez swoją aktywność na portalu i poza nim wykorzystują lub promują przemoc wobec cywilów jako środek do osiągnięcia swoich celów
 • Niedozwolone jest promowanie samobójstwa lub samookaleczenia ani zachęcanie do nich.
 • Niedozwolone jest promowanie pornografii
 • Niedozwolone jest promowanie dziecięcej pornografii
 • Niedozwolone jest stosowanie nadużyć w postaci wysyłania niechcianych treści o charakterze seksualnym lub innego rodzaju angażowanie się w działania noszące znamiona molestowania seksualnego
 • Niedozwolone są próby nękania, zastraszania lub uciszania innych
 • Niedozwolone jest promowanie przemocy wobec innych, grożenie im ani ich nękanie z powodu ich rasy, przynależności etnicznej, pochodzenia, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, religii, wieku, niepełnosprawności lub chorób
 • Niedozwolone jest używanie obrazów lub symboli nacechowanych nienawiścią jako zdjęć profilowych lub zdjęć w nagłówku. Nazwa użytkownika, nazwa wyświetlana i opis konta nie mogą być wykorzystywane do działań noszących znamiona nadużycia, takich jak nękanie lub wyrażanie nienawiści wobec wybranej osoby lub grupy osób
 • Niedozwolone jest publikowanie zdjęć osób trzecich bez ich zgody
 • Niedozwolone jest grożenie ujawnieniem lub kradzieżą informacji osobistych
 • Niedozwolone jest naśladownictwo osób, grup lub organizacji mające na celu wprowadzenie innych w błąd, ich zdezorientowanie lub oszukanie.
 • Niedozwolone jest publikowanie treści zawierających złośliwe oprogramowanie lub linków do oprogramowania
 • Niedozwolone jest korzystanie z usług w celu spamowania innej osoby.

Pozostałe zasady

Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania informacji zawartych w portalu przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami.

Redakcja portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu.

Redakcja portalu nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do portalu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

Redakcja portalu oświadcza, że materiały, składające się na zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Redakcji portalu.

Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników

Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu.

Redakcja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.

Na Redakcji portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu.

Redakcja portalu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

Redakcja portalu ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości portalu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:

usunięcia z portalu Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez a postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,

zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,

zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,